De wijze waarop tegen seksualiteit en handicap wordt aangekeken is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Waar vroeger de beeldvorming rond gehandicapten zich kenmerkte door begrippen als ‘zielig’ en ‘hulpbehoevend’, leeft in Nederland en België nu veeleer de visie dat mensen met een lichamelijke beperking regie over eigen leven kunnen hebben, en dat het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van autonomie belangrijk is. Seksualiteit is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel, althans… zou dat moeten zijn.

Het denken over (de combinatie) seksualiteit en handicap volgt de maatschappelijke ontwikkelingen, zij het met enige vertraging. De afgelopen veertig jaar laveerde de samenleving tussen ‘niks mag’ en ‘alles moet kunnen’, en nu is een punt bereikt waarop de juiste balans moet worden gevonden. In de gezondheidszorg ervaren veel professionals daarbij nog gêne en handelingsverlegenheid, en er is dan ook overduidelijk behoefte aan een bundeling van de kennis die in de afgelopen jaren over seksualiteit, ziekte, handicap en revalidatie is opgebouwd.

'Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking' is geschreven door experts in Nederland en België. Hoewel over de problemen van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening ook veel zinvols te zeggen valt, heeft de redactie er bewust voor gekozen het probleemgebied af te bakenen en zich te richten op de problemen van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke/zintuiglijke beperking. Het resultaat is een boek met dvd waarin het thema seksualiteit en intimiteit bij ziekte en beperking in al zijn facetten aan de orde komt. De kern van het boek bestaat uit een groot aantal ziektebeelden en hun invloed op seksualiteit, relaties en gevoel van eigenwaarde, vruchtbaarheid, zwangerschap en anticonceptie. De uitgave pretendeert niet volledig te zijn: rondom het thema is er immers niet alleen zeer duidelijk sprake van ‘werk in uitvoering’ maar zeker ook nog van ‘werk in ontwikkeling’.

Het boek is opgebouwd uit zes modulen: seksualiteit; verstoorde seksualiteit; twintig specifieke ziektebeelden; begeleiding; aspecten van voortplanting; beleid, preventie & zorg.
Bij het boek wordt een dvd geleverd met aanvullende literatuur, onderwijsmateriaal, relevante presentaties en videofragmenten.


Auteur(s)    W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt, N. van Son-Schoones (red.)
Jaar    2008
Druk    1
Aantal pagina's    668
ISBN    9789023244059


Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

Inleiding
Denken over seksualiteit bij ziekte en beperking: het boek in historisch perspectief

Module 1 Seksualiteit
1.1 Seksualiteit, een plaatsbepaling
1.2 Biologische aspecten van de seksualiteit: algemeen
1.3 Functionele neuroanatomie van de seksualiteit
1.4 Psychoseksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
1.5 Aspecten van relatieontwikkeling bij volwassenen
1.6 Aspecten van diversiteit
- vrouwelijkheid en mannelijkheid
- seksuele oriëntatie
- cultuur en religie
- ouderen
1.7 Bevordering van seksuele gezondheid

Module 2 Verstoorde seksualiteit: algemeen
2.1 De seksuele functie verstoord: fysieke aspecten
2.2 De psychoseksuele ontwikkeling en beleving verstoord
2.3 Psychologische implicaties en gevolgen voor de relatie
2.4 Invloed van medische interventies

Module 3 Het lichaam verstoord: specifieke beelden
3.1 Cerebrovasculair accident (CVA)
3.2 Traumatisch hersenletsel
3.3 Cerebrale parese
3.4 Dwarslaesie
3.5 Spina bifida
3.6 Multiple sclerose
3.7 Spierziekten en verwante aandoeningen
3.8 Amputatie
3.9 Chronische pijn en reuma
3.10 Brandwonden
3.11 Hart- en vaatziekten
3.12 Longziekten
3.13 Aandoeningen van nieren en urinewegen
3.14 Darmziekten
3.15 Kanker
3.16 Diabetes mellitus
3.17 Epilepsie
3.18 Ziekte van Parkinson
3.19 Blindheid en slechtziendheid
3.20 Doofheid

Module 4 Begeleiding bij verstoring
4.1 Praten over seksualiteit
4.2 Aspecten van seksuologische hulpverlening
4.3 Aspecten van medicamenteuze aanpak
4.4 Aspecten van ‘technische’ aanpak
- revalidatiegeneeskunde
- verpleegkunde
- fysiotherapie
- ergotherapie
- logopedie
4.5 Omgaan met verstoring bij hersenletsel

Module 5 Aspecten van voortplanting
5.1 Fertiliteit
5.2 Erfelijkheid
5.3 Anticonceptie
5.4 Zwangerschap en bevalling

Module 6 Preventie, zorg en beleid
6.1 Omgaan met kinderen en jongeren
6.2 De zorgafhankelijke en alleenstaande volwassene
6.3 De faciliterende rol van het instituut
6.4 Voorlichting en informatie