Revalidatie Friesland werkt samen  aan een waardevolle toekomst
Een heldere visie en missie hebben alles te maken met de belangen van de patiënten en daaruit voortvloeiend het bestaansrecht van de organisatie. Vanuit de zorgvraag ontwikkelt Revalidatie Friesland haar waarden, identiteit en positie in de veranderende zorgwereld. Daarop zijn de missie en visie van Revalidatie Friesland gebaseerd.
Revalidatie Friesland beschikt sinds 1 juni 2010 over het HKZ certificaat.

De missie
De vraag van de klant is leidend. Daartoe levert Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatiegeneeskundige zorg aan volwassenen en kinderen. Een zo zelfstandig mogelijk bestaan is het doel van de behandeling die gegeven wordt door onze gedreven professionals.

De visie
De hulpvraag van de patiënt is het uitgangspunt van de revalidatiebehandeling. In de behandelteams werken professionele medewerkers interdisciplinair samen. In het revalidatieproces gaat het om zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren. We gaan uit van de mens als geheel, niet van de stoornis alleen, maar ook van de gevolgen op niveau van vaardigheden en participatie. Onze zorg richt zich tevens op de mensen uit de directe omgeving van de patiënt.
De zorgverlening wordt zo dicht mogelijk bij de klant georganiseerd. Goede kwaliteit (van zorg) en korte(re) wachtlijsten zijn leidend voor de inzet van de beschikbare middelen.
Revalidatie Friesland ontwikkelt zich voortdurend door middel van onderzoek en innovatie.

Maatwerk omdat de mens zélf centraal staat bij ons; voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de betrokkene en zijn of haar partner en familie.

Maximaal herstel is een uitgangspunt waarmee bedoeld wordt dat wij streven naar een situatie waarin de patiënt zo goed mogelijk kan omgaan met de beperking, actief deel kan nemen aan de maatschappij en minimaal afhankelijk is van hulpverlening.


Een handicap heeft altijd gevolgen. Of het nu een kleine beperking is of een grote, bij een kind of een volwassene, zichtbaar of onzichtbaar. Deze gevolgen kunnen lichamelijk zijn, psychisch, of rond het functioneren in de maatschappij. Er zitten vele kanten aan het hebben van een handicap en een goede hulpverlening is daarom erg belangrijk. Een hulpverlening die rekening houdt met alle factoren en op verschillende gebieden specialisten kan inzetten binnen één multidisciplinair team.

Een greep uit onze verschillende activiteiten:

* Kinderrevalidatie, klinisch en poliklinisch
* Volwassenenrevalidatie, klinisch en poliklinisch
* Onderwijs voor kinderen met een handicap: School Lyndensteyn
* Revalidatie Friesland Arbeid
* Spreekuur van revalidatieartsen in alle Friese ziekenhuizen
* Beschikbaarheid van een revalidatiearts op consultbasis in Friese Verpleeghuizen
* Multifunctionele consulten door een team van specialisten
* Wetenschappelijk onderzoek
* Ondersteuning van sporters met een handicap
* onderzoek en behandeling van muziekblessures
* Ontwikkeling van speciale producten
* Opleiding en Scholing

naar de website Revalidatie Friesland